วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

หน่วยที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์


บทเรียนออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 2

สามารถเรียนก่อนทดสอบทำแบบฝึกหัด


1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงข้อใด
ก.การรับส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
ข.การนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารมาต่อกันมากกว่า 2 เครื่องขึ้นไป
ค.การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานในระบบเครือข่าย
ง.การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปเชื่อมต่อผ่านสื่อในการสื่อสารข้อมูล

2. ข้อใดคือประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ก.ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
ข.ช่วยในการประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำ
ค.ลดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่สิ้นเปลือง
ง.ถูกทุกข้อ


3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้อใดที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันในเครือข่ายได้
ก.แป้นพิมพ์
ข.ฮาร์ดดิสก์
ค.เครื่องพิมพ์
ง.สแกนเนอร์

4. นักเรียนใช้ประโยชน์จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารอย่างไร

ก.พิมพ์รายงาน
ข.ช่วยทำการบ้าน
ค.ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ง.เขียนโปรมแกรมคอมพิวเตอร์


5. เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทใดที่ทำหน้าที่ร้องขอบริการต่างๆไปยังเครื่องแม่ข่าย
ก.เครื่องฮับ
ข.เครื่องแม่ข่าย
ค.เครื่องไคลเอนต์
ง.เครื่องเซิร์ฟเวอร์


6. เครื่องคอมพิวเตอร์ในข้อใดที่ให้บริการเครื่องพิมพ์หรือบริการเมล
ก.เครื่องเทอร์มินัล
ข.เครื่องไคลเอนต์
ค.เครื่องเซิร์ฟเวอร์
ง.เครื่องเวิร์กสเตชัน


7. เครื่องคอมพิวเตอร์ใดที่ทำหน้าที่รับและแสดงผลข้อมูลเท่านั้น
ก.เครื่องเทอร์มินัล
ข.เครื่องไคลเอนต์
ค.เครื่องเซิร์ฟเวอร์
ง.เครื่องเวิร์กสเตชัน


8. เครื่องคอมพิวเตอร์ลักษณะใดที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอรับผลจากเครื่องแม่ข่าย
ก.เครื่องเทอร์มินัล
ข.เครื่องไคลเอนต์
ค.เครื่องเซิร์ฟเวอร์
ง.เครื่องเวิร์กสเตชัน


9. ข้อดีของโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัสคือข้อใด
ก.ส่งข้อมูลได้รวดเร็ว
ข.ใช้สายส่งข้อมูลน้อย
ค.ไม่มีสัญญาณรบกวน
ง.สายส่งข้อมูลมีขนาดเล็ก


10. ข้อใดจัดเป็นข้อเสียของโครงสร้างเครือข่ายแบบวงแหวน
ก.ค่าใช้จ่ายของสายเคเบิลสูงทำการติดตั้งยาก
ข.ถ้าฮับไม่ทำงานคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะไมทำงานด้วย
ค.ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องใดไม่ทำงานจะส่งให้มีปัญหาทั้งระบบ
ง.ถ้าคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายมีมาก การตรวจสอบปัญหาจะทำได้ยาก


11. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบใดที่ต้องใช้สายเคเบิลในการเชื่อมต่อมาก
ก.แบบบัส
ข.แบบดาว
ค.แบบตาข่าย
ง.แบบวงแหวน


12. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบใดที่ส่งข้อมูลได้รวดเร็วและข้อมูลไม่ชนกัน
ก.แบบบัส
ข.แบบดาว
ค.แบบตาข่าย
ง.แบบวงแหวน


13. ข้อใดเป็นลักษณะการประมวลผลข้อมูลแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์
ก.การนำเครื่องไคลเอนต์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้แทนเครื่องเทอร์มินัล
ข.การนำเครื่องไคลเอนต์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้แทนเครื่องเซิร์ฟเวอร์
ค.การแบ่งหน้าที่การประมวลผลระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์กับเครื่องไคลเอนต์
ง.การแบ่งหน้าที่การประมวลผลระหว่างเครื่องเทอร์มินัลกับเครื่องไคลเอนต์


14. ในปัจจุบันนิยมใช้การประมวลผลข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบใด
ก.แบบรวม
ข.แบบกระจาย
ค.แบบวงแหวน
ง.แบบต่อเนื่อง


15. ฮับ มีความสำคัญต่อโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาวอย่างไร
ก.ถ้าไม่มีฮับจะเกิดการชนกันของข้อมูล
ข.ถ้าไม่มีฮับเครือข่ายจะส่งข้อมูลถึงกันไม่ได้
ค.ถ้าไม่มีฮับจะไม่สามรถกระจายข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ง.ถูกทุกข้อ


16. ข้อใดเป็นเครื่องลูกข่ายของเครื่องเซิร์ฟเวอร์
ก.เครื่องเทอร์มินัล
ข.เครื่องไคลเอนต์
ค.เครื่องเซิร์ฟเวอร์
ง.เครื่องเวิร์กสเตชัน


17. ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างกันอย่างไร
ก.จำนวนเครื่องที่เชื่อมต่อ
ข.ระยะทางของการเชื่อมต่อ
ค.ลักษณะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
ง.ถูกทุกข้อ


18. ข้อใดควรใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบท้องถิ่น
ก.ภายในตัวอาคารเดียวกัน
ข.ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เดียวกัน
ค.พื้นที่ใกล้เคียงมีระยะเชื่อมต่อประมาณ 10 กิโลเมตร
ง.ถูกทุกข้อ


19. การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบท้องถิ่นที่ใช้อากาศเป็นสื่อ ใช้อะไรเป็นตัวกระจายสัญญาณ
ก.ฮับ
ข.บลูทูธ
ค.แอกเซสพอสท์
ง.การ์ดเครือข่ายแบบไร้สาย


20. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะทางไกล
ก.มีชื่อเรียกว่า แวน (WAN)
ข.เป็นเครื่องข่ายขนาดใหญ่มาก
ค.เชื่อมโยงเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก
ง.ถูกทุกข้อคะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง


8 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ25 กรกฎาคม 2554 01:27

  ผมนี่แหระเก่งที่สุดในประเทศ ฮ่าๆๆ 555+

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ16 พฤศจิกายน 2554 20:14

  ข้อสอบยากมาก

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ20 กุมภาพันธ์ 2555 18:55

  เก่งจังทำได้ไงเนี้ย

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ20 กุมภาพันธ์ 2555 18:56

  แค่นี้จิบๆนะจ๊ะ อิอิ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ20 กุมภาพันธ์ 2555 19:01

   ทำแล้วหรือยังอะที่ตอบ

   ลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ20 กุมภาพันธ์ 2555 18:57

  เก่งและยังน่ารักอีกด้วยอะ อิอิ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ20 กุมภาพันธ์ 2555 19:00

  เด็กทัยซะงั่ยทามด่ายอยู่แว่ว 5555+++++++++

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ4 กันยายน 2557 21:04

  ตรวจคำตอบไม่ได้ ทำไงดีค่ะ

  ตอบลบ