วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

หน่วยที่ 1 การสื่อสารข้อมูล


บทเรียนออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 2

สามารถเรียนก่อนทดสอบทำแบบฝึกหัด


1. สื่อนำข้อมูลมีหน้าที่อย่างไร

ก. รับข้อมูลที่ส่งมาจากผู้ส่ง

ข. เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล

ค. เป็นวิธีการในการสื่อสารข้อมูล

ง. ส่งข้อมูลไปยังจุดหมายทีต้องการ2. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล

ก. ข้อมูล

ข. ระยะเวลา

ค. โพรโทคอล

ง. สื่อนำข้อมูล3. ”ปุ๊กชมรายการโทรทัศน์ยูบีซี” จากข้อความนี้ข้อใดคือสื่อนำข้อมูล

ก. ดาวเทียม

ข. โทรทัศน์

ค. โทรศัพท์

ง. สายเคเบิล4. ”ผู้ส่งและผู้รับทำการตกลงวิธีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน” ข้อความนี้หมายถึงข้อใด

ก. ผู้ส่งข้อมูล

ข. ผู้รับข้อมูล

ค. โพรโทคอล

ง. สื่อนำข้อมูล5. การฟังเพลงจัดเป็นการส่งข้อมูลแบบใด

ก. การส่งข้อมูลทิศทางเดียว

ข. การส่งข้อมูลสองทิศทางสลับกัน

ค. การส่งข้อมูลทิศทางเดียวสลับกัน

ง. การส่งข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน6. การส่งข้อมูลทิศทางเดียวกันมีลักษณะอย่างไร

ก. ส่งและรับข้อมูลโดยไม่ได้โต้ตอบกัน

ข. ส่งและรับข้อมูลโดยสามารถโต้ตอบกันได้ทันที

ค. ส่งและรับข้อมูลโดยจะโต้ตอบกันทางโทรศัพท์

ง. ส่งและรับข้อมูลโดยไม่สามารถโต้ตอบกันได้ในเวลาเดียวกัน7. ข้อใดจัดเป็นการส่งข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน

ก. การใช้วิทยุสื่อสาร

ข. การสนทนาออนไลน์

ค. การชมภาพยนตร์ดีซีดี

ง. การเรียนผ่านดาวเทียม8. การรับส่งข้อมูลที่ไม่สามารถโต้ตอบกันในเวลาเดียวกัน จัดเป็นการส่งข้อมูลแบบใด

ก. การส่งข้อมูลทิศทางเดียว

ข. การส่งข้อมูลสองทิศทางสลับกัน

ค. การส่งข้อมูลทิศทางเดียวสลับกัน

ง. การส่งข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน9. สัญญาณแอนะล็อกเป็นอย่างไร

ก. เป็นสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่อง

ข. มีลักษณะเป็นรูปกราฟคลื่นไซน์

ค. ต้องแปลงข้อมูลให้เป้นสัญญาณดิจิทอล

ง. สัญญาณมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่10. ข้อใดเป็นลักษณะของสัญญาณดิจิทัล

ก. ต้องแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปเลขฐานสอง

ข. ต้องวัดจำนวนรอบความถี่ของคลื่น 1 วินาที

ค. มีอุปกรณ์ทวนสัญญาณที่สามารถกรองสัญญาณรบกวน

ง. มีความสามารถในการผลิตคลื่นสัญญาณมากกว่า 100 ล้านรอบ11. ”มีฉนวนหุ้มข้อมูลหลายชั้น ทำให้ป้องกันสัญญาณรบกวนได้” เป็นคุณสมบัติของตัวกลางประเภทใด

ก. สายคู่บิดเกลียว

ข. สายโคแอลเชียล

ค. สายไฟฟ้าแรงสูง

ง. สายใยแก้วนำแสง12. สื่อนำข้อมูลแบบมีสายที่มีส่วนประกอบเป็นทองแดง เป็นคุณสมบัติของตัวกลางประเภทใด

ก. สายคู่บิดเกลียว

ข. สายโคแอลเชียล

ค. สายไฟฟ้าแรงสูง

ง. สายใยแก้วนำแสง13. ข้อใดเป็นสื่อนำข้อมูลแบบมีสายที่จำเป็นต้องเดินสายใส่ท่อลงใต้ดิน

ก. สายคู่บิดเกลียว

ข. สายโคแอลเชียล

ค. สายไฟฟ้าแรงสูง

ง. สายใยแก้วนำแสง14. สื่อนำข้อมูลไร้สายประเภทใดที่มีลักษณะการส่งสัญญาณต่อเนื่องเป็นช่วง ๆ

ก. สัญญาณวิทยุ

ข. แสงอินฟาเรด

ค. ระบบไมโครเวฟ

ง. การสื่อสารผ่านดาวเทียม15. สื่อนำข้อมูลไร้สายประเภทใดที่ใช้อากาศเป็นตัวกลางในการสื่อสาร

ก. สัญญาณวิทยุ

ข. แสงอินฟาเรด

ค. ระบบไมโครเวฟ

ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค16. ข้อใดไม่ใช่การสื่อสารข้อมูลแบบทางเดียว

ก. การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ท

ข. การชมภาพยนตร์จากวีซีดี

ค. การสนทนาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท

ง. การรับฟังวิทยุจากคลื่น SEED 97.5 MHZ17. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของสื่อข้อมูลแบบแสงอินฟาเรด

ก. มีความถี่ต่าง ๆ กัน

ข. ไม่สามารถทะลุผ่านวัตถุทึบแสงได้

ค. ไม่สามารถส่งข้อมูลในระยะทางไกลได้

ง. ข้อ ข และ ค ถูก18. ข้อใดจัดเป็นสื่อนำข้อมูลแบบมีสายป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีที่สุด

ก. สายไฟฟ้าแรงสูง

ข. สายคู่บิดเกลียว

ค. สายโคแอกเชียว

ง. สายใยแก้วนำแสง19. ลักษณะการสื่อสารประเภทใดทำการส่งข้อมูลได้สั้นที่สุด

ก. สัญญาณวิทยุ

ข. แสงอินฟาเรด

ค. ระบบไมโครเวฟ

ง. การสื่อสารผ่านดาวเทียม20. ข้อใดสามารถส่งข้อมูลได้ในระยะไกลรองลงมาจากการสื่อสารผ่านดาวเทียม

ก. สัญญาณวิทยุ

ข. แสงอินฟาเรด

ค. ระบบไมโครเวฟ

ง. ไม่มีข้อถูก

คะแนนที่ได้ =

คำตอบที่ถูกต้อง

1 ความคิดเห็น: